ศูนย์อบรมด้านน้ำมันและความปลอดภัย

อบรมบัตรพลังงาน
สถานีบริการน้ำมัน
ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
ผู้ดูแลถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน

บัตร ADR
หลักสูตรพื้นฐาน /พิเศษแท็งก์

อบรมบุคคลากร TSM