กลุ่มบริษัทในเครือวีวรา
Veevara Group

อบรมผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน,ผู้ดูแลถังขนส่งน้ำมัน

1. หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานสถานีบริการ
2. หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานถังขนส่งน้ำมันประเภทรถขนส่งน้ำมัน
ศูนย์ฝึกอบรมด้านน้ำมันและความปลอดภัย ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาตเลขที่ อ.๐๓๗/๖๑-๒๕๖๔

images_N4

images_N3

images_N2

images_N1