กลุ่มบริษัทในเครือวีวรา
Veevara Group

อบรมผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน อบรมผู้ดูแลถังขนส่งน้ำมัน

1. หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานสถานีบริการ
2. หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานถังขนส่งน้ำมันประเภทรถขนส่งน้ำมัน
ศูนย์ฝึกอบรมด้านน้ำมันและความปลอดภัย ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
ใบอนุญาตเลขที่ อ.๐๓๗/๖๑-๒๕๖๔

P_01
P_02
P_03
P_04